Algemene voorwaarden bedrijven

Artikel 1: Toepassing van onze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten tot verkoop en levering van zowel gebruikte als nieuwe zaken en/of het verrichten van diensten, alsmede de leveringen en opleveringen, tenzij schriftelijk anders met Officeplan is overeengekomen.
2. Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met Officeplan een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en haar gevolmachtigde medewerkers.
3. Verwijst een wederpartij bij het sluiten der overeenkomst naar zijn eigen algemene voorwaarden, dan wijst Officeplan deze voorwaarden nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin Officeplan schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.
4. Een exemplaar van deze voorwaarden dient vóór of bij het sluiten van een overeenkomst aan de wederpartij te worden overlegd. Bij offertes, orderbevestiging/opdrachtformulieren en overeenkomsten worden deze voorwaarden bijgevoegd of zal expliciet naar de vindplaats van deze voorwaarden verwezen worden.

Artikel 2: Algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden

1. Officeplan aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Officeplan onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden.
3. Algemene voorwaarden worden slechts door Officeplan aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie.
4. Indien Officeplan bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met de wederpartij heeft gemaakt, kan de wederpartij bij latere overeenkomsten zich daar nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen van de vertegenwoordigers en/of werknemers van Officeplan zijn vrijblijvend.
2. Vermelding van maten en/of gewichten, van afbeeldingen en/of tekeningen, van technische specificaties, kleur en soort, hoeveelheid, samenstellingen, vermogen en kwaliteit e.d. geschiedt zo nauwkeurig mogelijk maar kunnen geen rechten aan worden ontleend.
3. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen, berekeningen, modellen en schema's blijven het eigendom van Officeplan en mogen zonder schriftelijke toestemming niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagemaakt of aan derden ter hand gesteld dan wel ter inzage gegeven.
4. Een aanbieding is slechts bindend indien deze schriftelijk is bevestigd. Indien niet binnen acht dagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.
5. Toezendingen van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten e.d. verplichten Officeplan niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
6. Officeplan behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 4: Afspraken

Afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikten van Officeplan binden de laatste niet, voor zover ze door Officeplan niet schriftelijk zijn bevestigd, dan wel doordat Officeplan geheel dan wel gedeeltelijk daaraan uitvoering heeft gegeven. Als ondergeschikten worden in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen volmacht hebben.

Artikel 5: Overeenkomst

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat Officeplan een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, dan wel doordat Officeplan geheel of gedeeltelijk aan een opdracht tot levering voldoet.
2. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien niet binnen acht dagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.
3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of toezeggingen door Officeplan, zijn personeel of namens Officeplan gedaan door zijn verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Officeplan slechts deze indien deze door hem schriftelijk zijn bevestigd, dan wel doordat Officeplan geheel dan wel gedeeltelijk daaraan uitvoering geeft.
4. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur en/of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
5. Elke overeenkomst wordt door Officeplan aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend ter beoordeling van Officeplan voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Officeplan is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Officeplan is ten allen tijde gerechtigd een aanbetaling of vooruitbetaling van de ordersom te verlangen.
6. Officeplan is bevoegd om indien hij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Een en ander gebeurt zo nodig in overleg.
7. Tenzij bij de bestelling schriftelijk bijzondere eisen aan het materiaal gesteld zijn en deze uitdrukkelijk schriftelijk door Officeplan zijn aangenomen, wordt gewone handelskwaliteit geleverd.

Artikel 6: Wijziging van de opdracht

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht.
2. Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan Officeplan ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de wederpartij.
3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen leveringstijd door Officeplan buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 7: Prijzen en Tarieven

1. Alle prijzen en tarieven gelden exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door een redelijkerwijs onvoorzienbare prijsstijging sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, is Officeplan gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
3. In het geval van een kostprijsverhoging, conform lid 2, is de wederpartij bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop de wederpartij daarvan kennis heeft genomen, te annuleren
4. Een overeengekomen prijs is voor Officeplan slechts bindend onder het uitdrukkelijke voorbehoud, dat het overeengekomen product waarop de prijs betrekking heeft, in zijn geheel en in één opdracht van hem besteld wordt en volgens overeenkomst wordt afgenomen en betaald.

Artikel 8: Annulering

Ingeval van niet-betaling van een opeisbare vordering, aanvraag tot surséance van betaling door de wederpartij, faillissement van de wederpartij of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, heeft Officeplan het recht de koopovereenkomst of dat gedeelte daarvan hetwelk nog uitgevoerd moet worden, te annuleren onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Artikel 9: Levering

1. Indien en voor zover de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Officeplan het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, te denken valt aan transport.
2. Aan de leveringsplicht van Officeplan zal zijn voldaan door de zaken éénmaal aan de wederpartij aan te bieden. Het ontvangstbewijs ondertekend door de wederpartij of de persoon die deze daarbij vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering.
3. De opgave van de leveringstijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Officeplan niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, wordt aan de wederpartij daarvan onverwijld mededeling gedaan onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde leveringstermijn wordt overschreden.
4. Officeplan is ten aanzien van de overschrijding van afgesproken leveringstijden slechts aansprakelijk, nadat hem een redelijke tijd voor nakoming is geboden en nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld. En goederen reeds zijn betaald.
5. De leveringstijd gaat in nadat de overeenkomst is afgesloten, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Officeplan en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.
6. Officeplan wordt gevrijwaard door opdrachtgever voor elke aansprakelijkheid vanwege de levering van goederen, te denken valt hierbij aan schade bij de levering/montage op enige plaats aangegeven door opdrachtgever.  

Artikel 10: Transport

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Officeplan is verstrekt, door Officeplan naar goed vakmanschap uitgevoerd, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
2. Het transport wordt door Officeplan alleen verzekerd, indien de wederpartij dit uitdrukkelijk voor zijn rekening heeft verzocht.

Artikel 11: Ontvangst & Retouren

1. Retourzendingen, welke niet zijn aanvaard door Officeplan, ontheffen de wederpartij in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichting.
2. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door Officeplan genomen maatregelen voortvloeiend, is de gespecificeerde opgave van Officeplan voor de wederpartij bindend.
3. Retourzendingen zijn voor rekening van de wederpartij, behalve in het geval dat zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van Officeplan

Artikel 12: Betaling

1. Geleverde zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling van het geen de wederpartij ter zake van die zaken verschuldigd is, het eigendom van Officeplan
2. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, niet /niet behoorlijke /niet tijdige nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, heeft Officeplan het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als zijn eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde docht onverminderd zijn rechten om vergoeding te verlangen voor rente, gederfde winst of schade. In die gevallen is elke vordering welke Officeplan ten last van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
3. De wederpartij is verplicht Officeplan terstond schriftelijk melding te doen van het feit, dat derden rechten doen gelden op het geen door Officeplan is geleverd, voorzover dit (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer er sprake is van een onder bewindstelling, onder curatele stelling, liquidatie of overlijden.

Artikel 13: Rente en kosten

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en een rente 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 10% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,00

Artikel 14: Garantie

1. Officeplan verleent bij nieuw geleverde zaken dezelfde garantie die de (toe)leverancier van bedoelde zaken daarop verleent.
2. Elke garantieverplichting vervalt indien de wederpartij:
Zelf wijzigingen in of reparaties aan het verrichte of geleverde verricht heeft of door derden heeft laten verrichten.
3.Het geleverde voor andere dan de beoogde doeleinden gebruikt, of anders dan door Officeplan naar haar oordeel is gebruikt, behandeld, opgeslagen of onderhouden.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

1. Behoudens de verantwoordelijkheid van Officeplan krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is zij niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
Daden of nalatigheden van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld.
Fouten en /of gebreken in een product die door de wederpartij bij goedkeuring van het desbetreffende product niet zijn geconstateerd, mits deze fouten en /of gebreken redelijkerwijze te constateren waren.
2. De aansprakelijkheid van Officeplan reikt nimmer verder dan die van zijn (toe)leveranciers.
3. Officeplan is niet aansprakelijkheid voor vertraging in geval van c.q. schade aan door hem geleverde zaken tijdens een niet door hem verzorgd transport.
4. Officeplan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schaden, welke dan ook, als gevolg van het onjuist en /of onoordeelkundig verwerken en /of gebruiken van door hem geleverde zaken, tenzij deze te wijten zijn aan zijn opzet of grove schuld. De (toe)leveranciers van Officeplan dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de door hun geproduceerde zaken.
5. Officeplan is niet aansprakelijk voor maatverschillen die tussen de verschillende fabrikanten worden aangehouden.
6. Officeplan is niet aansprakelijk voor materiaal-, kwaliteits- en /of kleurkeuze van de wederpartij.
7. De aansprakelijkheid van Officeplan is ten allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor hij verzekerd is.
8. De artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassingen.

Artikel 16: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Officeplan en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Officeplan, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Officeplan c.q. bij zijn (toe)leveranciers, alsmede wanprestatie door zijn leveranciers waardoor Officeplan zijn verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.
2. Indien naar het oordeel van Officeplan de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Officeplan is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.
5. Officeplan heeft het recht zich ook op een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming oplevert intreedt nadat de prestatie door hem geleverd had moeten zijn. 

Artikel 17: Reclames

1. Reclames dienen uiterlijk acht dagen na ontvangst der zaken door de wederpartij, of acht dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs had kunnen kennisnemen van eventuele gebreken, via email aan Officeplan te worden medegedeeld. Reclames wegens bij de in ontvangstneming waarneembare feiten, dienen door de wederpartij op het ontvangstbewijs te worden aangetekend, zulks op straffe van het verlies van zijn recht op reclame.
2. Reclames over facturen dienen binnen vijf dagen na ontvangst door de wederpartij schriftelijk middels aangetekend schrijven door Officeplan te zijn ontvangen.
3. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
4. De wederpartij is niet gerechtigd de zaken waarover hij reclameert zonder schriftelijke toestemming van Officeplan terug te zenden.
5. Het reclamerecht van de wederpartij vervalt indien hij Officeplan niet in staat stelt de gereclameerde zaken in originele staat te controleren. Indien de reclame gegrond is, vergoed Officeplan tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde zaken waarop de factuur betrekking heeft.

Artikel 18: Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, ook aangegaan met een in het buitenland woonachtige of gevestigde wederpartij, is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 19: Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als juridische aard, worden beslist door de bevoegde rechter binnen het vestigingsgebied van Officeplan.